Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej

Prowadzący: dr Roman Ciesielski, Patrycja Badecka, Klaudia Sujecka, Benita Dobrzańska, dr Aleksandra Zarek

Informacje podstawowe

Kurs organizowany jest przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej, pierwszym w Polsce akredytowanym ośrodkiem z ramienia Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP).

Psychoterapia pozytywna jest formą terapii krótkoterminowej, zdobywającą popularność w Polsce i na całym świecie. Podejście to integruje rozumienie psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne, a jednocześnie odwołuje się do modelu zdrowia Arona Antonovsky’ego. Szczególnie cenne jest to, że terapia ta rozwija się i tworzy swoje koncepcje w kontekście transkulturowym. Twórcą i popularyzatorem tej metody był psychiatra, neurolog i psychoterapeuta Nossrat Peseschkian (1933 - 2010). Urodził się on w Iranie, a od 1954 żył i pracował w Niemczech. Podejście to buduje pozytywny wizerunek człowieka i podkreśla jego potencjalne zdolności do samorozwoju. Jednocześnie bada związki jakie zachodzą między sposobami radzenia sobie w życiu, a zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz podkreśla transkulturowy wymiar w doświadczeniach człowieka.

Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.

O popularności psychoterapii pozytywnej może świadczyć fakt, że na świecie, na kilku kontynentach istnieje już ponad 30 instytutów stosujących i propagujących to podejście.

Szkolenie prowadzą

Dr n. med. Roman Ciesielski specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany psychoterapeuta, trener i superwizor Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Autor publikacji i rozdziałów książek z zakresu psychoterapii. Członek zarządu WAPP. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

dr Roman Ciesielski
dr Roman Ciesielski

Patrycja Badecka mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Certyfikowany trener Psychoterapii Pozytywnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze. Jest nauczycielem Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Patrycja Badecka
mgr Patrycja Badecka

Klaudia Sujecka psycholog, diagnosta i psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Członek World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy oraz Polskiego Towarzystwa Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Certyfikowany trener Psychoterapii Pozytywnej.

mgr Sujecka Kluadia
mgr Sujecka Kluadia

Benita Dobrzańska psycholog, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP Wiesbaden). Ukończyła m.in. roczne studium terapii rodzin, roczne studium terapii dzieci i młodzieży, studium psychologii sądowej. Specjalizuje się w pracy z osobami w kryzysie psychicznym, z osobami po stracie i z osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcami przemocy. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i małżeńską oraz grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze według autorskiego programu szkoleniowego, zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W swojej pracy łączy nurt poznawczo-behawioralny, systemowy i psychoterapii pozytywnej.

Benita Dobrzańska
mgr Benita Dobrzańska

Dr n. hum. Aleksandra Zarek specjalizuje się w zakresie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), pracownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prowadzi terapię dla osób dorosłych.

Aleksandra Zarek
dr Aleksandra Zarek

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, rehabilitantów i innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, oświaty i edukacji oraz studentów ostatnich lat wymienionych kierunków.

Forma zajęć

Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych

 • seminaria (teoria, praktyka) - 120 godzin
 • doświadczenia własne i studiowanie literatury – 40 godzin
 • self-experience – 30 godzin
 • pisemna praca końcowa (5 stron) – 10 godzin

W ramach kursu odbywa się 6 zjazdów.
Egzamin polega na zaprezentowaniu pracy zaliczeniowej oraz odpowiedzi na pytania teoretyczne. Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz zestaw rekomendowanych lektur.

Kwalifikacje – certyfikat:

Seminaria zawierają cześć teoretyczną i ćwiczenia oraz interaktywne sposoby uczenia się

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. Pisemna praca końcowa - autorefleksja

  • Praca pisemna

   lub
  • Prezentacja powerpoint

  Praca pisemna lub prezentacja powerpoint służą refleksji na temat tego jak przedstawiane w trakcie szkolenia treści, zmieniły sposób postrzegania siebie jako człowieka / uczestnika szkolenia i jako terapeutę w odniesieniu do przyszłej pracy z pacjentem.

 2. Egzamin ustny

  Egzamin będzie obejmował zagadnienia tematyczne udostępnione uczestnikom przed jego rozpoczęciem, a pokrywające się z wykładanymi tematami w trakcie szkolenia. Pytania będą korespondować z treściami ujętymi w pracy pisemnej bądź prezentacji Powerpoint. W trakcie szkolenia uczestnikom podawana będzie literatura związana z psychoterapią pozytywną, uzupełniająca treści merytoryczne przedstawiane na zajęciach.

  Szacunkowo przyjmujemy, że czas własny na studium literatury zajmie uczestnikowi około 40 godzin, natomiast napisanie pracy końcowej lub przygotowanie prezentacji około 10 godzin.

Ukończenie poziomu podstawowego szkolenia zakończone jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu i nadaje uprawnienia Konsultanta psychoterapii pozytywnej. Certyfikat wydawany jest przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej.

Ukończenie poziomu podstawowego i zaawansowanego daje uczestnikom międzynarodowe uprawnienia do stosowania tej metody leczenia.

Program zajęć

Seminarium I

Wprowadzenie do Psychoterapii Pozytywnej – prowadzenie Roman Ciesielski

Podstawowe definicje; holistyczna wizja człowieka i świata; trzy filary Psychoterapii Pozytywnej; podejście transkulturowe; Model Równowagi; potencjalności aktywne ich funkcje w zdrowiu i chorobie, teoria mikrotraum, trzy etapy interakcji; pięć kroków procesu terapeutycznego; początki zastosowania Psychoterapii Pozytywnej w praktyce i doświadczeniu własnym, studium przypadków, superwizja.

Seminarium II

Relacja konsultant-klient w ujęciu Psychoterapii Pozytywnej – prowadzenie Patrycja Badecka

Trzy etapy interakcji (przyłączenie, zróżnicowanie, oddzielenie); Podstawowe zasady pierwszego wywiadu; Kontrakt w pracy konsultanta; Struktura i etapy procesu konsultacji wg TPP (obserwacja, inwentarz, wzmocnienie sytuacyjne, werbalizacja, rozszerzenie celów); Pięć etapów procesu konsultacji; Dostrojenie interwencji do etapów procesu konsultacji.

Seminarium III

Pozytywne rozwiązanie konfliktów – prowadzenie Patrycja Badecka

Psychodynamiczny model konfliktów (konflikt aktualny, podstawowy, wewnętrzny i kluczowy); analiza różnicowa; Kwestionariusz Analizy Różnicowej (IAR); Cztery Wymiary Modelowania; analiza przełomowych wydarzeń życiowych; pięć etapów pozytywnego rozwiązywaniu konfliktów; studium przypadków.

Seminarium IV

Self-experience - prowadzenie Benita Dobrzańska

Zasady „Positum” i salutogenezy w procesie diagnozy i udzielania pomocy psychologicznej, wzorce, tradycje i wartości międzykulturowe; zastosowanie przypowieści, metafor i przykładów transkulturowych w psychoterapii; studium przypadków.

Seminarium V

Zastosowania Psychoterapii Pozytywnej, egzamin – prowadzenie Roman Ciesielski

Wymiary diagnostyczne w Psychoterapii Pozytywnej; wywiad i planowanie konsultacji i procesu terapii; rozwój strategii samopomocy; sposoby integrowania wybranych technik i interwencji terapeutycznych; aplikacje Psychoterapii Pozytywnej studium przypadków, superwizja.

Termin szkolenia

 • I Zjazd - 24-26 września 2021 r.
 • II Zjazd - 29-31 października 2021 r.
 • III Zjazd - 21-23 stycznia 2022r.
 • IV Zjazd - 4-6 marca 2022 r.
 • V Zjazd - 22-24 kwietnia 2022 r.
 • VI Zjazd - 27-29 maja 2022 r.

Całość szkolenia obejmuje 200 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

piątek      10:00 - 19:00
sobota    10:00 - 19:00
niedziela  9:00 - 15:00

Koszt szkolenia

Koszt udziału w każdym ze zjazdów wynosić będzie 980 PLN.

Całkowity koszt szkolenia wyniesie 5880 PLN.

Ponadto, opłata związana z uzyskaniem certyfikatu przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i pobierana przez to Stowarzyszenie, wynosi 75 EUR.

Cena jest uzależniona od kursu Euro i może ulec zmianie.

Wszelkie informacje organizacyjne zostaną przesłane mailem po zarejestrowaniu uczestnika.

WCSP
Adres

ul. Zakręt 26                    
60-351 Poznań

Kontakt

Email: biuro@wcsp.pl 
Telefon +48 690 620 066
Fax: +48 61 867 18 27